.:Regulamin:.

Regulamin ważny od 01 grudnia 2003


Dział I. Postanowienia ogólne 
§ 1

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Abonament - opłata za stały (nielimitowany czasowo) dostęp określonej w Umowie liczby terminali abonenckich do SIECI BEZPRZEWODOWEJ, za pomocą urządzenia*;
Abonent - osoba, z którą zawarto Umowę o dostęp do SIECI BEZPRZEWODOWEJ,
Cennik - "Cennik usług multimedialnych",
Karta Abonencka - urządzenie* stanowiące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, zainstalowane w lokalu Abonenta, umożliwiające przyłączenie komputera do SIECI BEZPRZEWODOWEJ;
OGNIK.COM - Usługodawca świadczący usługi dostępu do Internetu oraz transmisji danych abonentom publicznych sieci telekomunikacyjnych na podstawie wymaganego prawem zgłoszenia do Urzędu Regulacji Telekomunikacji;

Sieć bezprzewodowa

- publiczna sieć telekomunikacyjna umożliwiająca udostępnianie usług telekomunikacyjnych (w tym przesyłu danych) z i do urządzenia*;
Regulamin - "Regulamin świadczenia usług multimedialnych",
Umowa - Umowa o zapewnienie możliwości korzystania z usług multimedialnych,
Urządzenie*  - indywidualnie adresowane urządzenie* oddane Abonentowi do indywidualnego użytkowania, umożliwiające przyłączenie do   SIECI BEZPRZEWODOWEJ;

Usługi multimedialne

- u sługi dostępu do Internetu oraz transmisji danych świadczone abonentom publicznych sieci telekomunikacyjnych przez OGNIK.COM;
Terminal abonencki - komputer lub inne urządzenie* umożliwiające nadawanie, przetwarzanie i odbiór danych, wykorzystywane przez Abonenta dla potrzeb korzystania z usług świadczonych na podstawie Umowy;
Zamawiający - osoba zainteresowana zawarciem Umowy.

* - nie dotyczy w całości, osób które zakupiły urządzenie do odbioru usługi.

   
§ 2

Regulamin został wydany na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu cywilnego. 

§ 3

OGNIK.COM świadczy usługi telekomunikacyjne w zakresie i na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie oraz w Cenniku.


DziaŁ II. Zakres i warunki świadczenia usług 
§ 4

OGNIK.COM na podstawie Regulaminu i Umowy, zawieranej po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie:

zapewnia możliwość korzystania przy użyciu SIECI BEZPRZEWODOWEJ z pakietu usług multimedialnych, wskazanych w zamówieniu złożonym przez Abonenta, których zakres określony jest w Cenniku;

udostępnienia Abonentowi urządzenie* do jego indywidualnego użytku;

administruje usługami świadczonymi na rzecz Abonenta. 

DziaŁ III. Umowa o świadczenie usług 
Rozdział 1. Postanowienia ogólne 
§ 5

Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, po spełnieniu przez zamawiającego warunków określonych w Regulaminie oraz pod warunkiem istnienia możliwości technicznych wykonywania usług w ramach Umowy.

§ 6

W Umowie OGNIK.COM zobowiązuje się do zapewnienia Abonentowi możliwości korzystania z pakietu usług multimedialnych świadczonych przy wykorzystaniu SIECI BEZPRZEWODOWEJ, dla określonej w Umowie ilości terminali abonenckich, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, Umowie i Cenniku a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i Umowy - w szczególności do terminowej zapłaty opłat wskazanych w Cenniku.

§ 7

W imieniu OGNIK.COM Umowę zawiera osoba upoważniona, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

§ 8

Zamawiający może zawrzeć Umowę osobiście lub przez należycie umocowanego przedstawiciela.

W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej Umowę mogą zawrzeć osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów bądź ewidencji lub pełnomocnicy tych osób.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
§ 9

Abonent obowiązany jest pisemnie poinformować OGNIK.COM o zmianach danych zawartych w Umowie, w terminie nie później niż do końca miesiąca, w którym zmiany te zaistniały, pod rygorem poniesienia konsekwencji wynikających z nie zgłoszenia danych.

Rozdział 2. Warunki zawarcia Umowy

§ 10

Osoba zainteresowana zawarciem Umowy zgłasza do OGNIK.COM pisemne zamówienie na świadczenie usług dostępu do SIECI BEZPRZEWODOWEJ.

Warunkiem zawarcia Umowy z zamawiającym jest wskazanie przez zamawiającego, miejsca  oraz określenie możliwości technicznych. W przypadku braku informacji o możliwościach technicznych, możliwe jest dokonanie badania na koszt zamawiającego w wysokości określonej w cenniku.

Na złożone zamówienie OGNIK.COM udziela zamawiającemu odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, informując zamawiającego czy istnieją warunki techniczne umożliwiające realizację zamówionych usług.  
§ 11

OGNIK.COM zastrzega sobie możliwość uzależnienia zawarcia Umowy od spełnienia dodatkowych przesłanek przez zamawiającego, w szczególności od braku możliwości przesyłu radiowego przewidzianego w przepisach dla sieci bezprzewodowych.

 
Rozdział 3. Warunki realizacji Umowy

§ 12

Zapewnienie dostępu do SIECI BEZPRZEWODOWEJ następuje z chwilą podłączenia urządzenia*.

§ 13

Abonent jest zobowiązany, na każde żądanie umożliwić pracownikom OGNIK.COM lub osobom upoważnionym, sprawdzenie stanu technicznego SIECI BEZPRZEWODOWEJ, urządzenia*, zainstalowanych w zajmowanym przez niego lokalu, pod rygorem rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.

§ 14

Wszelkich ingerencji, w tym zmian, przeróbek, napraw, konserwacji oraz usuwania uszkodzeń w SIECI BEZPRZEWODOWEJ, Urządzeniu, dokonują wyłącznie pracownicy OGNIK.COM , bądź osoby przez nich upoważnione. 

Uszkodzenia elementów nie będących własnością Abonenta służących do świadczenia usługi, w tym w szczególności uszkodzenia SIECI BEZPRZEWODOWEJ i urządzenia* - wynikłe z działania bądź zaniechania Abonenta, będące skutkiem nieprawidłowego z nich korzystania usuwane są w całości na koszt Abonenta. 
§ 15

Abonent nie ma prawa, bez pisemnej zgody OGNIK.COM, podłączać do urządzenia* większej ilości terminali abonenckich niż określona w Umowie. 

Abonent nie ma prawa udostępniać urządzenia* innym podmiotom.

Abonent uprawniony jest do korzystania z urządzenia* jedynie na terenie jednego lokalu, wskazanego w zamówieniu jako miejsca świadczenia usługi.

Zamieszczanie reklam bądź innych treści komercyjnych na stronach WWW udostępnionych abonentowi przez OGNIK.COM jest uzależnione od wcześniejszej, pisemnej zgody OGNIK.COM oraz wniesieniu opłat dodatkowych zgodnie z Cennikiem. 
§ 16

Abonent jest zobowiązany udostępnić OGNIK.COM kartę sieciową do autoryzacji. 
Każda zmiana karty sieciowej musi być autoryzowana przez OGNIK.COM. 
OGNIK.COM nie odpowiada za złą jakość świadczonych usług w przypadku stosowania nieautoryzowanej przez OGNIK.COM karty sieciowej. 
§ 17

Abonent zobowiązany jest do korzystania z konta mailowego przyznanego przez OGNIK.COM na serwerze OGNIK.COM. Strony zgodnie oświadczają, że powyższe konto stanowić będzie główną drogę porozumiewania się Stron w sprawach reklamacji, informowania o zaległościach Abonenta oraz o nowych promocjach OGNIK.COM.

§ 18

Naruszeniem Regulaminu przez Abonenta jest w szczególności:

działanie powodujące zawieszanie bądź blokowanie urządzeń innych abonentów lub użytkowników SIECI BEZPRZEWODOWEJ bądź sieci Internet,

stosowanie nielegalnego lub
niedopuszczonego** przez sieć oprogramowania,

umieszczanie w SIECI BEZPRZEWODOWEJ bądź sieci Internet niezgodnych z prawem: informacji, danych bądź oprogramowania, 

działanie powodujące przechwytywanie danych od innych użytkowników SIECI BEZPRZEWODOWEJ bądź ingerowanie w ich urządzenia*, 

używanie nieautoryzowanej karty sieciowej, 

podłączania  większej ilości terminali abonenckich niż wskazana w Umowie, 

uszkodzenie urządzenia*,

wszelkie inne działania powodujące zakłócenia w pracy SIECI BEZPRZEWODOWEJ, sieci Internet bądź urządzeniach*  innych użytkowników. 

Rozdział 4. Zmiana/zawieszenie Umowy

§ 19

OGNIK.COM jest obowiązana, na pisemne zamówienie Abonenta, dokonać zmiany miejsca zainstalowania urządzenia*, pod warunkiem jednak istnienia możliwości technicznych we wskazanym przez Abonenta miejscu.

W okresie oczekiwania na zmianę miejsca zainstalowania urządzenia*, na wniosek Abonenta, opłat abonamentowych nie pobiera się.

Za podłączenie urządzenia* w nowym miejscu pobiera się opłatę manipulacyjną, zgodnie z Cennikiem. 

§ 20

Na pisemny wniosek Abonenta, złożony do 15 (piętnastego) dnia miesiąca, OGNIK.COM może wyrazić zgodę na zawieszenie świadczenia usług, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po zgłoszeniu wniosku.

Powyższe zawieszenie następuje na czas określony, wskazany przez Abonenta wyrażony w miesiącach kalendarzowych, nie krótszy niż 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy. 

W przypadku, gdy wniosek Abonenta dotyczy zawieszenia świadczenia usługi na okres dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc, Abonent zobowiązany jest do zwrotu urządzenia* najpóźniej w dacie, od której ma rozpocząć się zawieszenie wykonywania usługi, przy czym zwrot urządzenia* polegać będzie na dostarczeniu przez Abonenta na koszt własny urządzenia* do siedziby OGNIK.COM. Warunkiem zawieszenia usługi przez OGNIK.COM jest zwrot urządzenia* przez Abonenta. OGNIK.COM zastrzega, że w przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie wniosek Abonenta o zawieszenie usługi staje się bezskuteczny.

W okresie zawieszenia usługi opłaty abonamentowej nie pobiera się.

Ponowne podłączenie urządzenia* wymaga wniesienia stosownej opłaty, zgodnie z Cennikiem. 

Rozdział 5. Rozwiązanie Umowy

§ 21

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. 

Umowa może być rozwiązana przez OGNIK.COM w trybie natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Abonenta postanowień Umowy bądź Regulaminu, przy czym za istotne naruszenia uważa się:

a) nieuregulowanie przez Abonenta zaległych opłat w terminie oznaczonym w wezwaniu do zapłaty, 

b) niezastosowanie się do obowiązków wynikających z § 13, 14, 15 lub 18 Regulaminu.

Powiadomienie o rozwiązaniu Umowy następuje przez pisemne oświadczenie strony, wysłane za pomocą listu elektronicznego na adres drugiej strony, określony w Umowie. W przypadku niepoinformowania przez Abonenta o zmianie adresu dokonanej w trakcie obowiązywania Umowy doręczenia dokonane na adres podany w Umowie uważa się za skuteczne. 

§ 22

W przypadku rozwiązania Umowy ze względu na zaległości Abonenta, ponowne rozpoczęcie świadczenia usług następuje po uregulowaniu zaległych opłat wraz z ustawowymi odsetkami za okres opóźnienia i wniesieniu opłaty manipulacyjnej wg Cennika. 

§ 23

Z chwilą rozwiązania bądź wygaśnięcia Umowy Abonent zobowiązany jest do zwrotu urządzenia* w terminie 7 (siedmiu) dni, przy czym zwrot urządzenia* polegać będzie na dostarczeniu przez Abonenta na koszt własny urządzenia* do siedziby OGNIK.COM. 

Rozdział 6. Wygaśnięcie Umowy

§ 24

Umowa wygasa wskutek:

wykreślenia Abonenta z właściwego rejestru lub ewidencji, chyba że na mocy przepisów szczególnych osoba trzecia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Abonenta, 

utraty przez Abonenta prawa do zajmowania nieruchomości lub lokalu, w którym znajduje się urządzenie*, o ile Abonent nie wskaże innego miejsca, w którym ze względów technicznych możliwe będzie zainstalowanie  urządzenia*. 


DZIAŁ IV. Zasady użytkowania urządzenia
§ 25

OGNIK.COM stawia urządzenie* do dyspozycji Abonenta z chwilą dokonania podłączenia i uruchomienia usługi. urządzenie* nie stanowi własności Abonenta.

OGNIK.COM dokonuje konfiguracji urządzenia* w lokalu Abonenta a sprawność urządzenia* Abonent potwierdza podpisując protokół odbioru.

Abonent zobowiązuje się używać urządzenie* zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie dokonywać samodzielnych zmian w konfiguracji.

Do urządzenia* Abonent może podłączyć tylko zgłoszone uprzednio OGNIK.COM i wykorzystywane przez siebie terminale abonenckie. 
§ 26

urządzenie* jest zabezpieczone przed otwarciem przy pomocy plomby. Uszkodzenie bądź zerwanie plomby zabezpieczającej urządzenie* przed otworzeniem powoduje obciążenie Abonenta kosztami ewentualnej naprawy lub wymiany urządzenia*.

OGNIK.COM nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia urządzenia* i związanej z tym niemożności korzystania przez Abonenta z usług multimedialnych bądź ich części, objętych zawartą Umową, jeśli niemożność ta spowodowana jest niewłaściwą eksploatacją urządzenia* przez Abonenta.
W przypadku uszkodzenia urządzenia* przez Abonenta spowodowanego w szczególności samodzielną ingerencją w urządzenie*, próbami samodzielnej lub nieautoryzowanej konfiguracji lub naprawy bądź niewłaściwą eksploatacją - koszty naprawy lub wymiany urządzenia* pokrywa w całości Abonent. 

Za uszkodzenia urządzenia* spowodowane wadami ukrytymi odpowiedzialność ponosi OGNIK.COM; OGNIK.COM ponosi w takim przypadku także koszty naprawy lub wymiany urządzenia*.

Abonent zobowiązany jest zgłosić do OGNIK.COM każdą usterkę urządzenia*. Na żądanie OGNIK.COM Abonent zobowiązany jest dostarczyć uszkodzone urządzenie* do siedziby OGNIK.COM.

Kwalifikacji przyczyny uszkodzenia urządzenia* dokonuje OGNIK.COM lub wskazany przez niego podmiot, któremu OGNIK.COM przekazał urządzenie*, celem usunięcia uszkodzenia. 

DziaŁ V. Odpowiedzialność Abonenta 
§ 27

Abonent zobowiązany jest do rzetelnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Umowy oraz w przypadku zawarcia Umowy na warunkach promocyjnych, także postanowień obowiązującego w chwili zawarcia Umowy Regulaminu Promocji.

W przypadku naruszenia postanowień Umowy Abonent zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej przewidzianej w Cenniku Usług. W przypadku uporczywego naruszania postanowień Umowy OGNIK.COM przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
§ 28

W przypadku opóźniania się przez Abonenta ze zwrotem urządzenia*, jest on zobowiązany do zapłacenia OGNIK.COM kary umownej w wysokości określonej w Cenniku, za każdy dzień opóźnienia. 

W przypadku podłączania do gniazda abonenckiego większej ilości terminali abonenckich niż wskazana w Umowie, Abonent zobowiązany jest do zapłacenia OGNIK.COM kary umownej w wysokości określonej w Cenniku. 

W przypadku udostępniania łącza osobom trzecim, Abonent zobowiązany jest do zapłacenia OGNIK.COM kary umownej w wysokości określonej w Cenniku. 

DziaŁ VI. Odpowiedzialność OGNIK.COM 
§ 29

OGNIK.COM ponosi odpowiedzialność za zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi chyba, że nastąpiło to wskutek siły wyższej, z przyczyn leżących po stronie Abonenta lub niezachowania przez niego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu. 

§ 30

OGNIK.COM zobowiązana jest, w miarę możliwości technicznych, do niezwłocznego usuwania wad w jakości świadczonej usługi.

W przypadku wystąpienia przerw lub zakłóceń w jakości świadczonej usługi, powstałych z winy OGNIK.COM i trwających przez okres dłuższy jednorazowo niż 3 (trzy) dni robocze Abonentowi przysługuje obniżenie opłaty abonamentowej o kwotę równą 1/30 wysokości opłaty abonamentowej za każdy dzień wystąpienia ww. przerw lub zakłóceń. 

§ 31

OGNIK.COM nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie danych w terminalu abonenckim przed ingerencją osób trzecich, w tym w szczególności pod kątem zabezpieczenia antywirusowego.

OGNIK.COM nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek plików, dokumentów, oprogramowania lub danych zawartych w terminalu abonenckim, do których mogło dojść w trakcie konfigurowania i podłączania terminalu abonenckiego do SIECI BEZPRZEWODOWEJ.

OGNIK.COM nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość danych transmitowanych poprzez SIEĆ BEZPRZEWODOWA i sieć Internet, jak również za straty wynikłe z zastosowania lub niemożności zastosowania informacji lub oprogramowania z sieci Internet. 

§ 32

OGNIK.COM zaleca Abonentowi zainstalowanie w terminalu abonenckim oprogramowania antywirusowego oraz dokonywania okresowej kontroli antywirusowej wszelkich danych, znajdujących się w pamięci terminala abonenckiego, jak też do kontrolowania pod tym kątem wszelkich danych, uzyskanych za pomocą SIECI BEZPRZEWODOWEJ lub z innych źródeł. 


DziaŁ VII. Serwis 
§ 33

OGNIK.COM zapewnia Abonentowi pomoc techniczną przy pierwszym montażu urządzenia*, skonfigurowaniu terminalu abonenckiego, sprawdzaniu funkcjonowania w nim zainstalowanej, odpowiedniej karty sieciowej, bądź poinformowaniu Abonenta o konieczności zainstalowania takiej karty. 

OGNIK.COM zapewnia Abonentowi odpłatną pomoc techniczną, w miarę możliwości technicznych, w zakresie pozostałych usług związanych z korzystaniem z SIECI BEZPRZEWODOWEJ. 

DziaŁ VIII. Opłaty i postępowanie w przypadku powstania zaległości w płatnościach. 
§ 34

Abonent jest obowiązany do uiszczania, zgodnie z Cennikiem:

a) opłaty za uzyskanie dostępu do SIECI BEZPRZEWODOWEJ,
b) miesięcznej opłaty abonamentowej, płatnej z góry, do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca. 

Wysokość opłat określa Cennik. 
§ 35

W przypadku stwierdzenia zaległości Abonenta w płatności należnych OGNIK.COM opłat, OGNIK.COM przesyła na przyznane Abonentowi na serwerze OGNIK.COM konto mailowe wezwanie do zapłaty zaległości w wyznaczonym terminie lub przedstawienie w tym terminie dowodów wpłaty.

Abonent zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie OGNIK.COM, o którym mowa w ustępie 1, a w przypadku niespełnienia żądania OGNIK.COM, OGNIK.COM uprawnione jest do zablokowania urządzenia.

Ponowne uruchomienie urządzenia nastąpi niezwłocznie po uregulowaniu przez Abonenta zaległych opłat wraz z karą umowną, przewidzianą w Cenniku.

Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego przez OGNIK.COM, OGNIK.COM dochodzić będzie zaległych płatności na drodze sądowej. 

§ 36

Za opóźnienie w uiszczaniu opłat OGNIK.COM pobiera odsetki ustawowe.

Odsetki za opóźnienie w uiszczaniu opłat wykazywane są w nocie odsetkowej, przesyłanej listem elektronicznym. 

§ 37

Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania wpłaty w kasie OGNIK.COM, urzędzie pocztowym, banku lub dzień dokonania płatności przelewem. 

DziaŁ IX. Reklamacje 
§ 38

Abonenci mogą składać reklamacje z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi w biurze OGNIK.COM w godzinach otwarcia.
Jeżeli pomimo złożenia reklamacji przez Abonenta miało następnie miejsce trwałe (tj. trwające przez okres dłuższy jednorazowo niż 3 dni roboczych) świadczenie przez OGNIK.COM usługi złej jakości pod względem technicznym lub niewykonywanie usługi, Abonent winien w terminie 7 dni zgłosić ponownie reklamację, celem uzyskania obniżenia opłaty abonamentowej, o którym mowa w § 30 ust. 2 Umowy. 

Reklamacje powyższe winny być zgłaszane do OGNIK.COM w jednej z form: pisemnie lub e-mail'em a w sytuacjach uzasadnionych, nie cierpiących zwłoki także telefonicznie, jednakże Abonent jest zobowiązany zgłoszenie takie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 (siedmiu) dni potwierdzić na piśmie. 
Osoba dokonująca zgłoszenia reklamacji zobowiązana jest podać dane, adres oraz opis przyczyny reklamacji. Reklamacje anonimowe nie będą uwzględniane. 


§ 39

OGNIK.COM przy załatwianiu reklamacji obowiązana jest rozpatrzyć wyczerpująco wszelkie okoliczności sprawy, a w szczególności: 

prowadzoną przez siebie ewidencję i posiadaną dokumentację,

dokumenty i inne dowody przedstawione przez reklamującego, 

wyniki postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez właściwe służby techniczne OGNIK.COM, 

badania techniczne i obserwacje urządzeń w sposób przewidziany dla danego rodzaju usług. 


§ 40

Reklamacja powinna być załatwiona nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego albo dłuższych badań lub obserwacji urządzeń, w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia zgłoszenia. 


DziaŁ X. Postanowienia końcowe 
§ 41

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz inne właściwe przepisy. 

§ 42

Informacje o planowanych zmianach postanowień zawartych w Regulaminie lub w Cenniku i terminie ich wprowadzenia przekazywane są przez OGNIK.COM pisemnie przynajmniej na 30 dni czyli jeden okres rozliczeniowy przed planowaną zmianą. 

Jeżeli Abonent nie zaakceptuje zmian, o których mowa w ust. 1 przysługuje mu prawo do wypowiedzenia Umowy najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed dniem wejścia w życie nowych postanowień, ze skutkiem na ten dzień. Nieskorzystanie z prawa do wypowiedzenia Umowy we wskazanym terminie traktowane będzie jako akceptacja przez Abonenta wprowadzonych zmian. 
§ 43

OGNIK.COM uprawniona jest do scedowania swoich uprawnień i obowiązków wynikających z umowy, Regulaminu i Cennika na dowolnie wskazaną przez siebie osobę trzecią, na co Abonent wyraża zgodę podpisując umowę. 

§ 44

Regulamin wchodzi w życie dnia 01 grudnia 2003r.
stopka

Copyright: OGNIK.COM 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie OGNIK.COM 

Strona główna Anteny Alarmy Kamery Komputery Sieci Strony Internet Usługi Kontakt